Skip to content Skip to footer

Tag: ฟอนต์

ประเภทของฟอนต์

ในการค้นหาฟอนต์ จะมีการแบ่งประเภทไว้ เพื่อให้ผู้ใช้นั้น สามารถค้นหาได้ง่ายขึ้น แต่ประเภทที่แบ่งไว้ ฟอนต์เป็นแบบไหนนะ?