Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Font : สุนทร น้อย

Free Fonts : สุนทร น้อย

By อักษราร้อยวลีลิขิต

ฟ้อน สุนทร น้อย  จัดทำโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ร่วมกับ สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ  “พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)” ในวาระที่องค์การยูเนสโก ประกาศยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลก ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๕ สำหรับใช้เผยแพร่ ในระบบการพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ได้อย่างกว้างขวางทั่วประเทศ ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์จิรพันธุ์ สัมภาวะผล เป็นผู้คัด ถอดแบบลายมือ รูปแบบพระยาศรีสุนทรโวหาร และอาจารย์วรวุฒิ ธนวัฒนาวนิช เป็นผู้จัดทำกราฟิก เข้าในระบบการโหลดจากคอมพิวเตอร์ โดยใช้ชื่อฟอนต์ “Sundorn_Noi” เผยแพร่ทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ที่มา : อักษราร้อยวลีลิขิต

What's your reaction?
1Smile0Lol0Wow0Love0Sad0Angry

Leave a comment

*